KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR BİLDİRİM

Lunarya İletişim Limited Şirketi Kişisel Veriler Politikası

Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı
çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere
açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen,
otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,
Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, müşterilerimizle aramızda oluşturulan
mesafeli satış sözleşmesinin (“Sözleşme”) ve verdiğimiz hizmetin (“Hizmet”) gereklerine uygun
şekilde yapabilmek (başka bir ifade ile Sözleşme’nin kurulması ve ifa edilebilmesi için), sunulan ürün
ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, ve Sözleşme konusu Hizmet ve ürünleri sizin için özel olarak
hazırlayarak size sunabilmemiz için;

Sözleşme çerçevesinde sizin faydalanmak istediğiniz Hizmet’leri temin edecek olan üçüncü
kişilere aktarılarak, sizin talebiniz üzerine, sizinle iletişim kurabilmeleri ve sizin talep ettiğiniz
Hizmet’leri ya da başkaca hizmetleri size sunabilmeleri için

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli
29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet
Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit
için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;

Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme
veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer
otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat
gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi /
kuruluşlar; başta Firmamızın ödeme sistemi sağlayıcısı İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar,
faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız
program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verileriniz, Sözleşme kurulmadan önce de, sizinle iletişime geçebilmemiz ve de sizin için doğru
gezi önerilerini toparlayabilmemiz için çalışanlarımıza ve ayrıca, müşterilerimizin verilerini toplayarak
onlar için en uygun önerileri tarafımıza sunan yazılımları ve hizmetleri temin eden iş ortaklarımıza /
tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Bu çerçevede, özellikle, Sözleşme uyarınca sizin için özel olarak hazırlayacağımız gezi rehberi / kitapçık
çerçevesinde size bilgileri verilecek olan üçüncü kişi hizmet ve/veya ürün sağlayıcılara, sizin talebiniz
üzere geziniz boyunca size hizmet sağlamasını önerdiğimiz başkaca üçüncü kişi hizmet ve/veya ürün
sağlayıcılara, ve ayrıca, her hangi bir üçüncü kişinin hizmet ve/veya ürünleri ile ilgili olarak herhangi
bir rezervasyon ya da satın alma işlemi gerçekleştirmemizi istemeniz halinde söz konusu üçüncü kişilere
kişisel verileriniz aktarılacaktır.

Kişisel verilerinizin toplanma şekli

Kişisel verileriniz,
Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik
numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak
giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan
çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış
kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız
aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit,
özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya
sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun,
kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler,
e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya
platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden;

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan
2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka
uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun
olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan
yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve
sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite
edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet
aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi
gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde
hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve
veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini
önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve
fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları
tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nun 4.maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma
yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya
web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

İstanbul Ticaret Odası’nın 924490 sicil sayısında kayıtlı, [0609050342600016] MERSİS numarasına
sahip, Kuruçeşme Mah. Çağrı Sok. No:13 Kat:1 D:1 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan Lunarya
İletişim Limited Şirketi KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E.posta : contact@heytripster.com
Telefon: +90 (212) 951 00 22
Adres : Kuruçeşme mh. Çağrı sk. No:13 Kat:1 Daire:1 Beşiktaş/İstanbul